Regulament prezenta

Cinste si corectitudine

Bunele Maniere

Bunele maniere ocupă un loc important în misiunea Școala Gimnazială Silistea Crucii  de a oferi copiilor o educație de cea mai bună calitate. Elevii care frecventează Școala Gimnazială Silistea Crucii au obligaţia de a avea un comportament civilizat care să nu-i pună în pericol pe ei sau pe colegii lor şi o ţinută decentă, specifică vârstei: fără accesorii stridente sau foarte valoroase, cercel în ureche în cazul băieţilor, farduri, unghii false/colorate, tunsori extravagante sau părul vopsit.

Pentru a dezvolta sentimentul de apartenenţă la comunitatea ȘGSC, elevii au obligația să poarte zilnic uniforma şcolară completă.

Regulile de aur

 • Primele reguli pe care le învață Elevii în Școala Gimnazială Silistea Crucii sunt – Regulile de aur:
  1. Vorbim politicos şi respectuos celorlalţi.
  2. Avem grijă de lucrurile noastre și de ale celorlalți.
  3. Ne întâmpinăm cu drag toţi oaspeţii.
  4. Ridicăm mâna înainte de a vorbi.
  5. Învățăm cu plăcere.
  6. Ne aşteptăm întotdeauna rândul.
  7. Ne jucăm împreună și lucrăm în echipă.
  8. Ne ajutăm colegii.

În timpul programului, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:

 • În timpul programului, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
  a. Să respecte indicaţiile cadrelor didactice;
  b. Să manifeste o atitudine cuviincioasă şi respect pentru cadrele didactice, colegi şi faţă de întreg personalul Școala Gimnazială Silistea Crucii ;
  c. Să nu manifeste un comportament violent, atitudini şi gesturi necuviincioase precum: injurii, semne obscene, cuvinte jignitoare etc.;
  d. Să manifeste înţelegere şi respect faţă de elevii cu dizabilități și față de elevii care provin din medii defavorizate;
  e. Să păstreze curăţenia în școală precum și în spațiile de joacă, să nu deterioreze bunurile instituției.
  La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
  a. Să evite aglomerarea la intrare / ieşire pe uşa şcolii;
  b. Să acorde prioritate elevilor mai mici;
  c. Să nu blocheze uşile, căile de acces, grupurile sanitare.

Este interzis elevilor:

Este interzis elevilor:
a. Să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b. Să aducă sau să difuzeze în Școală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independența, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării sau materiale cu un conţinut violent, pornografic și politic;
c. Să deţină şi să consume în perimetrul Școlii şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări, să participe la jocuri de noroc și să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul instituției;
d. Să introducă în perimetrul Școlii telefoane și alte gadget-uri, orice tipuri de arme sau instrumente, precum: muniţie, cuțite, petarde, pocnitori, spray-uri paralizante, medicamente etc., care pot afecta integritatea fizică sau psihică a colectivului de Elevi şi a personalului instituției;
e. Să se urce pe mobilier, terase, ferestre, garduri, pomi, riscând să se accidenteze;
f. Să folosească aparatura electronică sau instalaţia electrică.

Îndatoririle elevilor și exercitarea calității de elev Școala Gimnazială Silistea Crucii

 

 • Îndatoririle elevilor și exercitarea calității de elev Școala Gimnazială Silistea Crucii

  Elevii Școlii Gimnaziale Silistea Crucii au obligaţia să aibă o atitudine cuviincioasă, un comportament civilizat care să nu-i pună în pericol pe ei sau pe colegii lor:
  a. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
  b. Elevii trebuie să asculte cu atenţie explicaţiile profesorilor în timpul orelor, să noteze în caiete, să nu aibă alte preocupări şi să nu deranjeze lecţiile;
  c. Elevii trebuie să respecte programul zilnic, să nu întârzie la orele de curs pentru a nu întrerupe lecţiile. În situația în care aceștia întârzie, vor aștepta în locurile indicate de profesorul de serviciu, până la prima pauză și își vor recupera materia predată de la colegi, pe parcursul zilei;
  d. În perioada absentată, din motive personale sau medicale, Elevii au obligația să recupereze materia predată pentru a deveni responsabili, serioși și independenți;
  e. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi Părinţilor/Reprezentanților Legali, pentru informarea în legătură cu situaţia şcolară;
  f. Elevii trebuie să păstreze curăţenia în școală, precum și în spațiile de joacă, să nu deterioreze bunurile instituției sau bunurile colegilor;
  g. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte prezentul Regulament de Ordine Interioară al Școlii, regulile de circulaţie şi cele cu privire la menținerea sănătăţii, normele de protecţie civilă, normele de protecţie a mediului, legile statului, la nivelul lor de cunoaştere şi înţelegere;
  h. Elevii au obligația de a proteja mediul înconjurător și de a folosi cu măsură apa, hârtia și energia electrică;
  i. În aproximativ fiecare vineri, Elevii fac ordine în dulapuri, în sălile de clasă și la locurile de joacă.

Prezența la ore și motivarea absențelor:

Prezența la ore și motivarea absențelor:
a. Prezenţa Elevilor se verifică la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care consemnează în catalog fiecare absență;
b. Motivarea absențelor se efectuează în baza următoarelor acte:
• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unitatea sanitară, în caz de spitalizare;
• cerere scrisă de către Părintele/Reprezentantul Legal al Elevului (valabil și e-mail), către învăţătorul/dirigintele clasei, avizată de director.
c. Motivarea absențelor se face de către învăţător/diriginte în ziua prezentării documentelor justificative. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii Elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului atrage declararea absențelor ca fiind nemotivate;

Condiţii pentru premierea elevilor:

 • Condiţii pentru premierea elevilor:
  a. Participă cu interes la activităţile organizate în cadrul procesului instructiv-educativ;
  b. Îndeplinesc sarcinile trasate de cadrele didactice și dau dovadă de responsabilitate şi autonomie;
  c. Manifestă un comportament cuviincios și respectă Codul Bunelor Maniere;
  d. Se implică în proiectele propuse de către cadrele didactice și în proiectele de voluntariat;
  e. Poartă zilnic uniforma completă;
  f. Mențin ordinea în clasă și dau dovadă de colegialitate;
  g. Obțin rezultate bune la concursurile școlare.